Statut Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA

§ 1

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104) i z 1990 r. (nr 14 poz. 86) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje (nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi). Organem upoważnionym do powołania sekcji jest Zarząd Główny.
2. Sekcja może zostać utworzona na wniosek co najmniej 20 (dwudziestu) członków Stowarzyszenia. Wniosek o powołanie sekcji powinien zostać zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu i zawierać proponowany zakres działania sekcji.
3. Cel działania (zakres działania) sekcji nie może obejmować realizacji innych celów, niż cele wskazane w Statucie Stowarzyszenia. Realizacja zadań powierzonych (zasady działania) sekcji będzie następowała w szczególności przez organizacje posiedzeń i szkoleń.
4. Zarząd w uchwale powołującej sekcję określi szczegółowo zakres jej działania. W celu określenia zasad działania sekcji Zarząd Główny może uchwalić regulamin działania sekcji.
5. W skład struktury organizacyjnej sekcji wchodzi przewodniczący sekcji oraz członkowie. Przewodniczącego sekcji wybiera Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu PTBO lub członków sekcji na czas trwania kadencji Zarządu PTBO.
6. W ramach Stowarzyszenia nadzór nad działalnością sekcji sprawuje Zarząd Główny. Zarząd Główny może zażądać od przewodniczącego sekcji pisemnego sprawozdania z działalności sekcji.
7. Likwidacja sekcji następuje na podstawie Uchwały Zarządu Głównego.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością"

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:
1. szerzenie zdobyczy współczesnej nauki
2. inspirowanie i wdrażanie członków do pracy naukowej;
3. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zapobieganiu i leczeniu otyłości i chorób jej towarzyszących
4. rozwijanie działalności naukowej
5. opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie zwalczania otyłości i chorób towarzyszących dla ochrony zdrowia publicznego.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:
1. organizuje posiedzenia, zjazdy naukowe i szkolenia;
2. ogłasza konkursy na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu działalności Stowarzyszenia oraz przyznaje nagrody za te prace.
3. prowadzi działalność usługowo-gospodarczą w formie ekspertyz , doradztwa naukowego, szkoleń, wydawnictw itp. w celu uzyskania środków materialnych dla działalności programowej.
4. podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu nauki o chorobach przemiany materii i współdziała w tym zakresie z innymi Towarzystwami Naukowymi.
5. współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi

§ 9 A

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj. według PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
80, 42. B – kształcenie dorosłych z grupy obciążonych zwiększeniem czynników ryzyka zdrowotnego, organizowanie grup wsparcia i grupowego leczenia
22.11. Z – wydawanie książek i broszur
85.12. Z – konsultacje lekarskie
91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem ( w tym nie mającym zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), będąca lekarzem lub osobą z innym wyższym wykształceniem, legitymująca się dorobkiem naukowo-badawczym, dydaktycznym lub z zakresu upowszechniania nauki w dziedzinie otyłości i chorób jej towarzyszących, która:
1. złoży do Zarządu pisemną deklarację;
2. zostanie przyjęta przez Zarząd na mocy Uchwały podjętej zwykła większością głosów.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz zgłaszania wniosków;
2. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
3. uczestniczenia czynnego w Zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach urządzanych przez Stowarzyszenie;
4. korzystania z wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia;
5. korzystania ze zniżek w opłatach za karty uczestnictwa w imprezach naukowych Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał, Regulaminów i Instrukcji władz Stowarzyszenia;
2. aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3. regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia, która:
o złoży do Zarządu Głównego pisemną deklarację precyzującą rodzaj, zakres i sposób wsparcia;
o zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na mocy Uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
o uczestniczyć z głosem doradczym w zgromadzeniach, zjazdach naukowych i innych spotkaniach urządzanych przez Stowarzyszenie;
o korzystać z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia.
3. Członkostwo członków wspierających ustaje na skutek:
o dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;
o skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku niespełnienia przez okres ponad 1 roku zobowiązań wyszczególnionych w deklaracji złożonej przy przyjęciu do Stowarzyszenia, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
o wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15

1. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadawana jest obywatelom polskim i obywatelom obcym, którzy położyli szczególne zasługi na polu rozwoju nauk medycznych, rozwoju Stowarzyszenia oraz na rzecz współpracy z polską medycyną
2. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadawana jest na wniosek Zarządu Głównego przez Walne Zebranie Członków.

§ 16

1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:
o dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
o skreślenia w przypadku nie opłacania składek przez okres ponad 1 roku mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
o wykluczenia – na wniosek Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
o śmierci członka Stowarzyszenia.
2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty na prawach nowo wstępującego pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
o Walne Zebranie Członków
o Zarząd Główny
o Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny,
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków;
2. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. wybór prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej;
6. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
7. zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych;
8. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał wykluczających członków podjętych przez Zarząd Główny;
10. uchwalenie wysokości składek członkowskich;
11. zatwierdzenie miejsca i terenu następnego, zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Kongresu naukowego oraz problemów głównych tego Kongresu;
12. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania się Stowarzyszenia;
13. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być powołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23

W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a) Prezes,
b) Past-prezes (na okres jednej kadencji)
c) Wiceprezes
d) pięciu Członków, w tym Sekretarz i Skarbnik
e) przewodniczący sekcji
f) redaktor naczelny czasopisma PTBO
1. Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów wybiera oddzielnie Prezesa, Wiceprezesa, a następnie 3 (trzech) członków Zarządu i Przewodniczących Sekcji PTBO. Kandydatów proponuje Komisja wyłoniona przez ustępujący Zarząd oraz uczestnicy Walnego Zebrania członków PTBO.
2. Kandydatem na stanowisko Prezesa może być osoba posiadająca znaczny dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym w dziedzinie otyłości i wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia otyłości.
3. Wyboru Sekretarza i Skarbnika dokonuje Walne Zebranie spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa.
4. W skład Prezydium Zarządu wchodzą:
a) Prezes
b) Wiceprezes
c) Sekretarz
d) Skarbnik

§ 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i Uchwałami Walnego Zebrania;
3. ustalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
4. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności;
5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
6. przyjmowanie członków;
7. występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskami w przedmiocie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia;
8. podejmowanie Uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
9. ustalanie zasad udziału Stowarzyszenia w naukowych Zjazdach krajowych i zagranicznych;
10. współpraca ze specjalistą krajowym w zakresie chorób wewnętrznych;
11. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

§ 25

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zebrania.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
4. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w swoich posiedzeniach.
§ 26
W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Głównego pochodzącego z wyboru, Zarząd Główny ma prawo dokooptować nowego członka. Na tych samych warunkach kooptacja może dotyczyć członków Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes i Wiceprezes, oraz Sekretarz lub Skarbnik, zgodnie z regulaminem działalności uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, tj. przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków .

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
3. występowanie z wnioskiem w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ;
4. występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
5. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 30

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków .

§ 30 A

Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej (oświadczenie lub karta karna)
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z 2001 r., nr 85 poz. 924 i nr 154 poz. 1799 z 2002 r., nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45 poz. 391 i nr 60 poz. 535).
V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31 A

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
b) przekazywania ich majątku, na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust 3
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

§ 32

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie;
2. Dotacje, subwencje, darowizny
3. dochody uzyskane z organizowanych imprez
4. dochody uzyskane w wyniku działalności gospodarczej

§ 33

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny.

§ 34

Dla reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa i Skarbnika lub Sekretarza.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia oraz powołania likwidatorów podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, oraz w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
Członkowie Honorowi
Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz
Prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Prof. dr hab. Edward Stanowski
Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć
Prof. dr med. Magdalena Białkowska
Zaprzyjaźnione i
Współpracujące Towarzystwa
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
Polskie Towarzystwo Lipidologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Sekcja Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgii Polskiej
Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

2011 © All Rights Reserved. | Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością